Оферта регулярних платежів

УГОДА ПРО НАДАННЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ МОЖЛИВОСТІ ОПЛАТИ ТОВАРІВ / РОБІТ / ПОСЛУГ

ФОП Кіктенко, керуючись статями 901-907 Цивільного кодексу України, іменований надалі Постачальник, пропонує Користувачам скористатися Сервісом «Рекурентні списання» і укласти цю угоду (далі - Угода), що є доповненням до Договору і невід'ємною частиною Договору, про визначення порядку розрахунків за Договором. Користувач безумовно погоджується з цією Угодою користування сервісом через вчинення конклюдентних дій по підключенню Сервісу «Рекурентні списання» в момент прийняття Користувачем цієї угоди користування сервісом і виконання дій по активації Сервісу «Рекурентні списання».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сервіс «Рекурентні списання» - сервіс по здійсненню регулярних автоматичних переказів грошових коштів з Банківської карти Власника на користь Постачальника за надані Постачальником товари / послуги за Договором на підставі заздалегідь даного акцепту Власника картки, відповідно до тарифів і опціями за Договором.

ОПИС СЕРВІСУ «рекурентності ЗВІТНОСТІ» І СПОСІБ ЙОГО АКТИВАЦІЇ

1.Сервіс «Рекурентні списання» дозволяє Користувачеві оплачувати Послуги Постачальника за Договором, шляхом регулярних автоматичних переказів грошових коштів на користь Постачальника з Банківських карт. Активація (підключення) Сервісу «Рекурентні списання» передбачає виконання таких дій: 1.1 На Сайті Постачальника, Користувач вибирає розділ «Платежі», підрозділ «Зробити платіж»; Користувач вибирає оплату чергового платежу і ставить прапорець навпроти пункту «Підключити Автоматичний платіж», погоджуючись з цією Угодою користування Сервісом «Рекурентні списання» і натискає кнопку «Оплатити». Сервіс «Рекурентні списання» підключається тільки для Банківської карти, зареєстрованої Держателем карти. 1.2 Реєстрація Банківської карти: Власник картки вводить на WEB-сторінці введення платіжних даних дані своєї Банківської карти;

Дія Сервісу «Рекурентні списання»
2.1. Після підключення Сервісу «Рекурентні списання», з Банківської карти будуть здійснюватися перекази грошових коштів в строки і розмірах, необхідних для належного виконання обов'язку Користувача за Договором.
2.2. безпосередній списання грошових коштів здійснює Банк-емітент на підставі заздалегідь даного згоди Користувача на подібне списання в сумі і в термін, зазначені в Договорі. Запит на переказ грошових коштів із зазначенням суми переказу в Банк-емітент передається Банком і Процесинговим центром в рамках укладених з Постачальником угод.
2.3. В один момент часу, у Користувача може бути активований (підключений) Сервіс «Рекурентні списання» тільки по одній Банківської мапі платіжної системи Visa (Visa Inc.), MasterCard або Maestro (MasterCard International Inc.).
2.4. Постачальник не зберігає і не обробляє дані банківських карт користувачів, а також інші персональні дані користувачів, забезпечуючи лише запити в Процесинговий центр і Банк для повторного проведення операції по банківській карті Користувача.
2.5. Постачальник не гарантує можливість проведення операцій по Банківської карті.
2.6. Користувач гарантує, що він є Держателем банківської карти, усвідомлено, коректно і повністю вводить всі необхідні реквізити Банківської карти при активації (підключенні) Сервісу «Рекурентні списання».
2.7. Вчинення дій, передбачених п. П.1.1.1. Угоди визнається аналогом власноручного підпису Користувача.
2.8. Підключення Сервісу «Рекурентні списання», в порядку, передбаченому цією Угодою користування сервісом, здійснюється тільки за наявності технічної можливості Постачальника, Процесингового центру, Банку, Банку-емітента. Постачальник, Процесинговий центр, Банк не несуть відповідальність за неможливість підключення Сервісу «Рекурентні списання».
2.9. Постачальник має право вносити зміни до цієї Угоди користування сервісом, заздалегідь повідомивши про це Користувача в письмовій формі або іншим доступним способом, в тому числі шляхом повідомлення на електронну пошту, вказану в Договорі Користувачем, або телефонограмою, або розміщенням інформації на Веб-Сайті Постачальника.

Відключення Сервісу «Рекурентні списання»
3.1. Відключення (відмова) Користувача від Сервісу «Рекурентні списання» відбувається: А) На сайті Користувач вибирає розділ «Платежі», підрозділ «Зробити платіж». Б) Натискає кнопку «Відключити сервіс« Автоматичний платіж ». При цьому грошові кошти переведені з Банківської карти до відключення (відмови) Користувача від Сервісу «Рекурентні списання» за Послуги, Користувачеві не повертаються.
3.2. У разі недостатності коштів на рахунку Банківської карти для здійснення перекладу Постачальник має право повторювати запит на списання з Банківської карти грошових коштів.

Обмеження при користуванні Сервісом «Рекурентні списання»
4.1. з одного Банківської карти може бути проведено не більше 5 (п'яти) переказів на добу;
4.2. з одного Банківської карти може бути здійснений переклад не більше, ніж на 5000 грн за одну операцію;

4.3. з одного Банківської карти може бути здійснено переказів не більше, ніж на 15000 грн на добу;

4.4. перехід на сторінку «Зробити платіж» можливий, лише в разі якщо у Користувача підключено з'єднання до мережі Інтернет, незалежно від поточного стану рахунку.

Відповідальність сторін
5.1. Постачальник, Процесинговий центр, Банк не несе відповідальності за непрацездатність і / або тимчасову непрацездатність Сервісу «Рекурентні списання». Користувач самостійно контролює виконання свого обов'язку по оплаті за Договором. При непрацездатності та / або тимчасової непрацездатності Сервісу «Рекурентні списання» Користувач зобов'язаний використовувати інші способи виконання обов'язків за Договором.
5.2. Спори сторін, що виникли в зв'язку з виконанням умов цієї Угоди, вирішуються в ході направлення претензій.
5.3. У разі недосягнення Сторонами взаємної згоди, суперечки між ними вирішуються відповідно до умов Договору та Пропоновані можливості.

Інші умови

6.1. Виконуючи дії з підключення Сервісу «Рекурентні списання»: А) Користувач безумовно погоджується з усіма умовами цієї Угоди. Б) Користувач дає заздалегідь даний акцепт на списання грошових коштів Постачальником з Банківської карти на умовах цієї Угоди. В) Користувач надає право Процесингового Центру, Банку зберігати, збирати, обробляти свої персональні дані (Прізвище, Ім'я, По батькові, серію і номер паспорта, місце і дату народження, номер розрахункового рахунку і Банківської карти) з метою реалізації цієї Угоди. Г) Користувач дає згоду на оплату Послуг відповідно до умов Угоди.

6.2. Постачальник має право відключити і / або обмежити Користувача від Сервісу «Рекурентні списання»

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА І Постачальника, ВИПЛИВАЮТЬ З ЦІЄЮ ОФЕРТИ, НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНО ТРЕТІМ ОСОБАМ БЕЗ ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ІНШОГО БОКУ.

Я, КОРИСТУВАЧ, ознайомлений і згідний з ЦИМ ДОГОВОРОМ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «рекурентності ПЛАТЕЖІ», з автоматичним списання коштів з БАНКІВСЬКОЇ КАРТИ ЗА послуги Постачальника по Договіру
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ

ФОП КИКТЕНКО О.В.
г. Одесса, ул. Говорова 7а
+380930808282


Made on
Tilda